واحد پول
کتابهای درسی دانشگاهی

کتابهای درسی دانشگاهی

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
(power English) زبان انگليسي براي دانشجويان علمي و كاربردي و كارداني  (power English) زبان انگليسي براي دانشجويان علمي و كاربردي و كارداني  35,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
a-course-in-english-grammar  a-course-in-english-grammar

دستور زبان انگليسي براي دانشجويان دانشگاهها و مراكز آموزش عالي مولفان : حسين تقي پور-عباس احمدي مقيم-مجيد حكمي-كيومرث كرمي

 
45,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ICDL درجه 2-چاپ دوم  ICDL درجه 2-چاپ دوم  50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آزمونهاي كارآيي بازار سرمايه كيفيت و مديريت سود افلاطوني-قديمي  آزمونهاي كارآيي بازار سرمايه كيفيت و مديريت سود افلاطوني-قديمي  50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آمار و احتمال به روش حل مسئله  آمار و احتمال به روش حل مسئله  58,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آموزش و سنجش مهارتهاي تفكر-دكتر نصراله عرفاني  آموزش و سنجش مهارتهاي تفكر-دكتر نصراله عرفاني  185,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ارتباطات اثر بخش  ارتباطات اثر بخش  18,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
اصول سرپرستي در مراكز صنعتي و خدماتي-محمدرضا شعباني  اصول سرپرستي در مراكز صنعتي و خدماتي-محمدرضا شعباني  70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
انديشه اسلامي(1)- مبدأ و معاد-ابوالقاسم اسدي  انديشه اسلامي(1)- مبدأ و معاد-ابوالقاسم اسدي  40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني شفعه،وصيت و ارث  بانك سوالات امتحاني شفعه،وصيت و ارث  18,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسي روانشناختي بيودموگرافييك معلوليت ها-دكتر داريوش اميني-دكتر مريم اشرفي  بررسي روانشناختي بيودموگرافييك معلوليت ها-دكتر داريوش اميني-دكتر مريم اشرفي  50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ترجمه كامل و بانك سوالات انگليسي براي  دانشجويان كشاورزي1  ترجمه كامل و بانك سوالات انگليسي براي دانشجويان كشاورزي1  80,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
تلخيص فرهنگ و تمدن اسلامي-فاطمه جان احمدي  تلخيص فرهنگ و تمدن اسلامي-فاطمه جان احمدي  25,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
توسعه اقتصادي و برنامه ريزي-رويكرد محيط كسب و كار-سعيد كيان پور-نرگس آهنگر-رامين نظري  توسعه اقتصادي و برنامه ريزي-رويكرد محيط كسب و كار-سعيد كيان پور-نرگس آهنگر-رامين نظري  100,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
خانواده و كودك معلول-دكتر داريوش اميني  خانواده و كودك معلول-دكتر داريوش اميني  50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
خلاصه متن و بانك سوالات  فرهنگ و تمدن اسلامي-  خلاصه متن و بانك سوالات فرهنگ و تمدن اسلامي-  60,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
درآمدي بر پارادايم ها و روش هاي تحقيق كمي و كيفي در علوم اجتماعي  درآمدي بر پارادايم ها و روش هاي تحقيق كمي و كيفي در علوم اجتماعي  150,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
درس پژوهي-نظريه، تحقيق و عمل  درس پژوهي-نظريه، تحقيق و عمل  50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنما و بانك سوالات امتحاني مديريت استراتژيك پيشرفته  راهنما و بانك سوالات امتحاني مديريت استراتژيك پيشرفته  100,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنماي انگليسي عمومي براي دانشجويان  جامع علمي و كاربردي-جلالي پور-قاسم زاده زاده اقدم  راهنماي انگليسي عمومي براي دانشجويان جامع علمي و كاربردي-جلالي پور-قاسم زاده زاده اقدم  60,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
لیست کتاب ها
لیست انتشارات