واحد پول
کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
آمار توصيفي در روانشناسي و علوم تربيتي  آمار توصيفي در روانشناسي و علوم تربيتي  100,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آموزش و سنجش مهارتهاي تفكر-دكتر نصراله عرفاني  آموزش و سنجش مهارتهاي تفكر-دكتر نصراله عرفاني  185,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني سرآراء تربيتي غرب-كاردان  بانك سوالات امتحاني سرآراء تربيتي غرب-كاردان  60,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات جامعه شناسي آموزش و پرورش-شارع پور  بانك سوالات جامعه شناسي آموزش و پرورش-شارع پور  30,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
درآمدي بر پارادايم ها و روش هاي تحقيق كمي و كيفي در علوم اجتماعي  درآمدي بر پارادايم ها و روش هاي تحقيق كمي و كيفي در علوم اجتماعي  150,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
درس پژوهي-نظريه، تحقيق و عمل  درس پژوهي-نظريه، تحقيق و عمل  50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنما و بانك سوالات امتحاني اقتصاد خرد ميانه1-موريس فيليپس  راهنما و بانك سوالات امتحاني اقتصاد خرد ميانه1-موريس فيليپس

همراه با پاسخهاي كاملاً تشريحي

 
120,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنما و بانك سوالات امتحاني روش تحقيق در مديريت-علي احمدي  راهنما و بانك سوالات امتحاني روش تحقيق در مديريت-علي احمدي  40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنما و بانك سوالات امتحاني مديريت استراتژيك پيشرفته  راهنما و بانك سوالات امتحاني مديريت استراتژيك پيشرفته  100,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
روانشناسي باليني كاربردي-دكتر عرفاني-   مقطع دكتري  روانشناسي باليني كاربردي-دكتر عرفاني- مقطع دكتري  150,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
سنجش و اندازه گيري در روانشناسي و علوم تربيتي  سنجش و اندازه گيري در روانشناسي و علوم تربيتي  90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
نظريه ها و روشهاي آموزشي-دكتر نصراله عرفاني  نظريه ها و روشهاي آموزشي-دكتر نصراله عرفاني  250,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
نظريه هاي يادگيري كاربردي- نصرالله عرفاني  نظريه هاي يادگيري كاربردي- نصرالله عرفاني  300,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
لیست کتاب ها
لیست انتشارات