واحد پول
علوم اجتماعي-كليه گرايشها

علوم اجتماعي-كليه گرايشها

صفات محصولات
 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
بانك سوالات امتحاني امتحاني ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت  بانك سوالات امتحاني امتحاني ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت  35,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني توسعه اقتصادی و برنامه ریزی -موسوي  بانك سوالات امتحاني توسعه اقتصادی و برنامه ریزی -موسوي  35,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني جامعه شناسي انحرافات اجتماعی -بخارايي  بانك سوالات امتحاني جامعه شناسي انحرافات اجتماعی -بخارايي  25,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني حقوق بازرگانی  بانك سوالات امتحاني حقوق بازرگانی  35,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني روانشناسی اجتماعی  بانك سوالات امتحاني روانشناسی اجتماعی  50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني روانشناسی عمومی  بانك سوالات امتحاني روانشناسی عمومی  35,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني ریاضیات پایه  بانك سوالات امتحاني ریاضیات پایه  35,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني كليات حقوق( ثابت سعيدي)  بانك سوالات امتحاني كليات حقوق( ثابت سعيدي)  25,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني كليات فلسفه-اصغر دادبه  بانك سوالات امتحاني كليات فلسفه-اصغر دادبه  25,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني مباني جمعيت شناسي  بانك سوالات امتحاني مباني جمعيت شناسي  30,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني مبانی جامعه شناسی ( بروس کوئن)  بانك سوالات امتحاني مبانی جامعه شناسی ( بروس کوئن)  45,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني مبانی سازمان و مدیریت  بانك سوالات امتحاني مبانی سازمان و مدیریت  45,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات جامعه شناسي آموزش و پرورش-شارع پور  بانك سوالات جامعه شناسي آموزش و پرورش-شارع پور  30,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانک سوالات امتحانی روش تحقیق در علوم اجتماعی  بانک سوالات امتحانی روش تحقیق در علوم اجتماعی  30,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ترجمه كامل زبان تخصصی (1) علوم اجتماعی  ترجمه كامل زبان تخصصی (1) علوم اجتماعی  25,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنما و بانك سوالات امتحاني جامعه شناسي جهان سوم  راهنما و بانك سوالات امتحاني جامعه شناسي جهان سوم  70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنما و بانك سوالات امتحاني جمعيت شناسي ايران  راهنما و بانك سوالات امتحاني جمعيت شناسي ايران  60,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنماي حل مسائل اصول حسابداری(علوم تربیتی و علوم اجتماعی)  راهنماي حل مسائل اصول حسابداری(علوم تربیتی و علوم اجتماعی)  35,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
لیست کتاب ها
لیست انتشارات