مديريت بازرگاني و مديريت صنعتي

مديريت بازرگاني و مديريت صنعتي

صفات محصولات
 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
راهنما و بانك سوالات امتحاني بازاريابي و مديريت بازار  راهنما و بانك سوالات امتحاني بازاريابي و مديريت بازار  40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنما و بانك سوالات امتحاني حسابرسي1  راهنما و بانك سوالات امتحاني حسابرسي1  85,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنما و بانك سوالات امتحاني روش تحقيق در مديريت  راهنما و بانك سوالات امتحاني روش تحقيق در مديريت  40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنما و بانك سوالات امتحاني مديريت اسلامي و الگوهاي آن  راهنما و بانك سوالات امتحاني مديريت اسلامي و الگوهاي آن  50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنما و بانك سوالات امتحاني مديريت توليد  راهنما و بانك سوالات امتحاني مديريت توليد  50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنما و بانك سوالات امتحاني مدیریت منابع انسانی-رسولي  راهنما و بانك سوالات امتحاني مدیریت منابع انسانی-رسولي  45,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنما و ترجمه كامل زبان تخصصي اقتصاد و مديريت  راهنما و ترجمه كامل زبان تخصصي اقتصاد و مديريت  50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنما و حل مسائل تحقيق در عمليات1-عادل آذر  راهنما و حل مسائل تحقيق در عمليات1-عادل آذر  70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنما ي جامع و بانك سوالات امتحاني مسائل اصول حسابداري (1)  راهنما ي جامع و بانك سوالات امتحاني مسائل اصول حسابداري (1)  150,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنما ي حل مسائل اصول حسابداري (1)  راهنما ي حل مسائل اصول حسابداري (1)  50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنماي حل مسائل اصول حسابداري(3)  راهنماي حل مسائل اصول حسابداري(3)  75,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
لیست کتاب ها
لیست انتشارات