واحد پول
تربیت بدنی و علوم ورزشي

تربیت بدنی و علوم ورزشي

صفات محصولات
 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
بانك سوالات آناتومي انساني  بانك سوالات آناتومي انساني  25,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني  آمار و کاربرد آن در مدیریت(ج 1 و 2) -جمشيدي  بانك سوالات امتحاني آمار و کاربرد آن در مدیریت(ج 1 و 2) -جمشيدي  35,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني اصول تغذيه و ورزش  بانك سوالات امتحاني اصول تغذيه و ورزش  30,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني حركات اصلاحي  بانك سوالات امتحاني حركات اصلاحي  40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني زبان تخصصي تربيت بدني  بانك سوالات امتحاني زبان تخصصي تربيت بدني  40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني كاربرد كامپيوتر در علوم انساني  بانك سوالات امتحاني كاربرد كامپيوتر در علوم انساني  30,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات و حل خودآزمايي فيزيولوژي انساني  بانك سوالات و حل خودآزمايي فيزيولوژي انساني  35,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات و حل خودآزمايي فيزيولوژي ورزش2  بانك سوالات و حل خودآزمايي فيزيولوژي ورزش2  30,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات و حل خودآزماييهاي   سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني  بانك سوالات و حل خودآزماييهاي سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني  40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانک سوالات حرکت شناسی رشته تربیت بدنی  بانک سوالات حرکت شناسی رشته تربیت بدنی  30,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
خلاصه و بانك سوالات فیزیک پایه(1)نجفیان  خلاصه و بانك سوالات فیزیک پایه(1)نجفیان  35,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
خلاصه و حل مسائل  فیزیک پایه(1)نجفیان  خلاصه و حل مسائل فیزیک پایه(1)نجفیان  45,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
لیست کتاب ها
لیست انتشارات