واحد پول
روانشناسي و مشاوره

روانشناسي و مشاوره

صفات محصولات
 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
بانك سوالات امتحاني  روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی(دلاور)  بانك سوالات امتحاني روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی(دلاور)  30,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني اختلالات یادگیری  بانك سوالات امتحاني اختلالات یادگیری  30,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني انسان از دیدگاه اسلام  بانك سوالات امتحاني انسان از دیدگاه اسلام  25,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني جامعه شناسي انحرافات اجتماعی -بخارايي  بانك سوالات امتحاني جامعه شناسي انحرافات اجتماعی -بخارايي  25,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني روانشناسی اجتماعی  بانك سوالات امتحاني روانشناسی اجتماعی  50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني روانشناسی تربیتی  بانك سوالات امتحاني روانشناسی تربیتی  40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني روانشناسی عمومی  بانك سوالات امتحاني روانشناسی عمومی  35,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني روانشناسی یادگیری  بانك سوالات امتحاني روانشناسی یادگیری  50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني شیوه های تغییر رفتار  بانك سوالات امتحاني شیوه های تغییر رفتار  38,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني طبقه بندي شده روانشناسي پويايي گروه  بانك سوالات امتحاني طبقه بندي شده روانشناسي پويايي گروه  40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني فلسفه تربیت  بانك سوالات امتحاني فلسفه تربیت  45,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني كاربرد فناوري هاي جديد در آموزش  بانك سوالات امتحاني كاربرد فناوري هاي جديد در آموزش  40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني كليات فلسفه-اصغر دادبه  بانك سوالات امتحاني كليات فلسفه-اصغر دادبه  25,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني مبانی جامعه شناسی ( بروس کوئن)  بانك سوالات امتحاني مبانی جامعه شناسی ( بروس کوئن)  45,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني مقدمات راهنمایی ومشاوره -وكيليان  بانك سوالات امتحاني مقدمات راهنمایی ومشاوره -وكيليان  25,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنما و بانك سوالات انسان از ديدگاه اسلام-واعظي-سمت  راهنما و بانك سوالات انسان از ديدگاه اسلام-واعظي-سمت  60,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنماي كامل آمار توصیفی  راهنماي كامل آمار توصیفی

براساس كتاب امين پور

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
لیست کتاب ها
لیست انتشارات