علوم اقتصادي

علوم اقتصادي

صفات محصولات
 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
بانك سوالات امتحاني  آمار و کاربرد آن در مدیریت(ج 1 و 2) -جمشيدي  بانك سوالات امتحاني آمار و کاربرد آن در مدیریت(ج 1 و 2) -جمشيدي  35,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني اصول حسابداری (2)  بانك سوالات امتحاني اصول حسابداری (2)  40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني اصول حسابداری(1)  بانك سوالات امتحاني اصول حسابداری(1)  45,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني اصول علم اقتصاد2(اقتصاد کلان)  بانك سوالات امتحاني اصول علم اقتصاد2(اقتصاد کلان)  35,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني اقتصاد خرد  بانك سوالات امتحاني اقتصاد خرد  45,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني اقتصاد كلان1-خدادادكاشي  بانك سوالات امتحاني اقتصاد كلان1-خدادادكاشي

همرا با پاسخهاي تشريحي

 
55,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني امتحاني ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت  بانك سوالات امتحاني امتحاني ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت  35,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني انگليسي براي دانشجويان رشته اقتصاد  بانك سوالات امتحاني انگليسي براي دانشجويان رشته اقتصاد

همراه با پاسخهاي كاملاً تشريحي و ترجمه شده

 
50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني حسابداری صنعتی(1)  بانك سوالات امتحاني حسابداری صنعتی(1)  30,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني روش تحقيق در اقتصاد-عزتي  بانك سوالات امتحاني روش تحقيق در اقتصاد-عزتي

همراه با پاسخهاي كاملاً تشريحي

 
25,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني ریاضیات پایه  بانك سوالات امتحاني ریاضیات پایه  35,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني مالیه عمومی-پژويان  بانك سوالات امتحاني مالیه عمومی-پژويان  35,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني مبانی سازمان و مدیریت  بانك سوالات امتحاني مبانی سازمان و مدیریت  45,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني مدیریت رفتار سازمانی  بانك سوالات امتحاني مدیریت رفتار سازمانی  30,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني پول و ارز بانکداری  بانك سوالات امتحاني پول و ارز بانکداری  35,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنما بانك سوالات امتحاني امتحاني  توسعه اقتصادی و برنامه ریزی –لشگري  راهنما بانك سوالات امتحاني امتحاني توسعه اقتصادی و برنامه ریزی –لشگري  70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنما و بانك سوالات اقتصاد رياضي-صميمي-طهرانچيان  راهنما و بانك سوالات اقتصاد رياضي-صميمي-طهرانچيان

صميمي-طهرانچيان

 
80,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنما و بانك سوالات امتحاني اقتصاد خرد ميانه1-موريس فيليپس  راهنما و بانك سوالات امتحاني اقتصاد خرد ميانه1-موريس فيليپس

همراه با پاسخهاي كاملاً تشريحي

 
120,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنما و بانك سوالات امتحاني اقتصاد كلان2-رحماني*  راهنما و بانك سوالات امتحاني اقتصاد كلان2-رحماني*  120,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنما و بانك سوالات امتحاني حسابرسي1  راهنما و بانك سوالات امتحاني حسابرسي1  85,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
لیست کتاب ها
لیست انتشارات