مديريت دولتي

مديريت دولتي

صفات محصولات
 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
بانك سوالات امتحاتي مباحث ويژه در مديريت دولتي  بانك سوالات امتحاتي مباحث ويژه در مديريت دولتي  45,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني  آمار و کاربرد آن در مدیریت(ج 1 و 2) -جمشيدي  بانك سوالات امتحاني آمار و کاربرد آن در مدیریت(ج 1 و 2) -جمشيدي  35,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني اصول حسابداری (2)  بانك سوالات امتحاني اصول حسابداری (2)  40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني اصول حسابداری(1)  بانك سوالات امتحاني اصول حسابداری(1)  45,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني اصول علم اقتصاد2(اقتصاد کلان)  بانك سوالات امتحاني اصول علم اقتصاد2(اقتصاد کلان)  35,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني اقتصاد خرد  بانك سوالات امتحاني اقتصاد خرد  45,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني امتحاني ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت  بانك سوالات امتحاني امتحاني ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت  35,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني امتحانی تحقيق در عملیات (1)  بانك سوالات امتحاني امتحانی تحقيق در عملیات (1)  30,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني تئوري سازمان-ج1(سازماندهي و اصلاح تشكيلات و روشها)  بانك سوالات امتحاني تئوري سازمان-ج1(سازماندهي و اصلاح تشكيلات و روشها)  30,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني تاريخ عقايد سياسي  بانك سوالات امتحاني تاريخ عقايد سياسي  50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتها  بانك سوالات امتحاني تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتها  20,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني حسابداری صنعتی(1)  بانك سوالات امتحاني حسابداری صنعتی(1)  30,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني ریاضیات پایه  بانك سوالات امتحاني ریاضیات پایه  35,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني زبان تخصصی (1) مدیریت  بانك سوالات امتحاني زبان تخصصی (1) مدیریت  30,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني زبان تخصصی (2) مدیریت  بانك سوالات امتحاني زبان تخصصی (2) مدیریت  30,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني سازماندهي و اصلاح تشكيلات تئوري و طراحي سازمان- دفت  جلد1  بانك سوالات امتحاني سازماندهي و اصلاح تشكيلات تئوري و طراحي سازمان- دفت جلد1  30,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني فراگرد و تنظيم بودجه دولتي-داود مدني  بانك سوالات امتحاني فراگرد و تنظيم بودجه دولتي-داود مدني  40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني كاربرد كامپيوتر در حسابداري و مديريت  بانك سوالات امتحاني كاربرد كامپيوتر در حسابداري و مديريت  20,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني مالیه عمومی-پژويان  بانك سوالات امتحاني مالیه عمومی-پژويان  35,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني مباني مديريت دولتي1  بانك سوالات امتحاني مباني مديريت دولتي1  35,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
لیست کتاب ها
لیست انتشارات