و همچنین انتقادات و پیشنهادات خود را در ارتباط با فروش، ارسال کتاب و فروشگاه اینترنتی با شماره تماس 2514461 و فکس 2517252منتقل نمائید.
آدرس:همدان-خيابان شريعتي-مقابل كبابيان-ابتداي كوچه مهر-انتشارات فراگير هگمتانه


پست الكترونيكي : faragirhegmataneh@gmail.com
پیامک: